Zdroje

 • Martin Takáč: Konštruktivistický prístup k štúdiu kognície
 • Paul Thakard: Cognitive Science
 • G. A. Miller: The cognitive revolution: a historical perspective.
 • Silvia Gáliková : Úvod do kognitívnej vedy
 • Y. Wang : Cognitive Robots
 • Kristína Rebrová, Igor Farkaš: Neurálne modely v kognitívnej robotike: porozumenie a pomenovávanie akcií
 • A. Kim, H. Kum, O. Roh, S. You ,S. Lee : Robot gesture and user acceptance of information in human-robot interaction
 • D. R. Billings, K. E. Schaefer, J. Y. C. Chen and P. A. Hancock: Human-robot interaction: Developing trust in robots
 • Coleman, Diana : Human-robot Interactions : Principles, Technologies, and Challenges
 • Saunders, Joe Dautenhahn, Kerstin : New Frontiers in Human-robot Interaction
 • M. Kerzel, E. Strahl, S. Magg, N. Navarro-Guerrero, S. Heinrich, S. Wermter: NICO — Neuro-inspired companion: A developmental humanoid robot platform for multimodal interaction
 • Kerzel Matthias, Pekarek-Rosin Theresa, Strahl Erik, Heinrich Stefan, Wermter Stefan: Teaching NICO How to Grasp: An Empirical Study on Crossmodal Social Interaction as a Key Factor for Robots Learning From Humans
 • Mutlu B, Nakano Y, Broz F, Lehmann H. Gaze in Human-Robot Communication.
 • Ivaldi, Serena & Padois, Vincent & Nori, Francesco: Tools for dynamics simulation of robots: a survey based on user feedback.
 • Matthias Kerzel, Erik Strahl, Sven Magg, Nicolás Navarro-Guerrero, Stefan Heinrich, Stefan Wermter: NICO - software
 • Lukáš Zdechovan: Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub
 • Matej Krúpa: Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub
 • Michal Rataj: Aktívne rozpoznávanie objektov v robotickom simulátore iCub
 • Matej Pecháč: Reinforcement Learning for Intrinsically Motivated Robot Behavior
 • Jakub Pospíchal : Učenie invariantných senzo-motorických reprezentácií pohybov uchopovania pomocou neurónových sietí
 • Tomáš Malík: Neurálny model integrácie jazykových a motorických znalostí simulovaného agenta
 • Peter Kovács: Learning of object grasping in a robotic system
 • Matej Pecháč: Samoorganizácia senzomotorických reprezentácií a ich využitie pri uchopovaní objektov